خلاصه ای از کتاب : مدیریت از راه ارزش ها - اثر کنت بلانچارد

در این کتاب، رویکرد مدیریت از راه رو ش ها که به اختصا ر MBV (Management by values) نامیده می شود در قالب داستانی ساده و جذاب با روایت یک سفر کامل از سازمانی سنتی و گسیخته به سازمانی پویا و منسجم، در سه گام خلاصه و معرفی م یشود.

سازمان های فردا باید در فضای "جهانی شده " رقابت کنند تا زنده بمانن د . فضای جهانی کسب و کار یعنی
مشتری، بازار، رقابت و فناوری جهان ی . در نتیجه سازما ن هایی که م ی خواهند زنده بمانند باید به جای اتکا به
حمایت های دولتی و تعرف ه ای، به توانای ی ها و قابلیت یادگیری خود تکیه کنن د . به عبارت دیگر در شالوده نوین
کسب و کار جهانی، تنها سازمان های یادگیرنده زنده خواهند ماند.
اغلب نظریه پردازان و دست اندرکاران مقول ه های سازمان های یادگیرنده، یکی از ارکان چنین سازمانی را
چشم انداز مشترک و ارز ش های مشترک تلقی کرد ه اند، هرچند کمتر توانست ه اند الگوی عملی و کاربردی
مشخصی را برای ایجاد چنین نگاه مشترکی ارائه دهن د . کتابی که در پیش رو دارید درصدد پرکردن این خلاء
برآمده است.
پیام این کتاب این است که هر چه محیط رقابت ی تر و متلاط م تر می شود، سازمان به انسجام درونی، تفاهم و
اعتماد متقابل بین آد م ها بیشتر نیاز پیدا م ی کند. این کتاب که مروج یک رویکرد اخلاقی و انسانی به مدیریت
است، در عین حال بر لزوم سودآوری و کارآمدی سازمان تأکید م ی کند و سودآوری پایدار را درگرو برقراری
یک رابطه برنده  برنده بین همه ارکان و حقداران سازمان م یداند.
MBV در این کتاب، رویکرد مدیریت از راه رو ش ها  که به اختصا ر
نامیده می شود  در قالب داستانی ساده و جذاب با روایت یک سفر کامل از (Management by values)
سازمانی سنتی و گسیخته به سازمانی پویا و منسجم، در سه گام خلاصه و معرفی م یشود.
گام اول: شفاف سازی مأموریت.
گام دوم: نشاندن مأموریت و ارزش ها درجان و دل کارکنان.
گام سوم : همسو کردن اقدامات روزمره با مأموریت و ارزش ها.
زمانی مؤثر خواهد بود که سازمان شای س تگی های کلیدی خود را یافته و درصدد شناسایی و MBV البته
بهبود مداوم خود، که بیشترین ارزش را برای مشتریان می آفریند، باشد.
تجربه نشان م ی دهد که هرگونه تحول و بهبود در سازما ن ها مستلزم تغییر نگاه به مشتری اس ت . اگر
در سازما ن های کشور ما ب ه گونه ای به کار بسته شود که صدای مشتری در همه فرآیندهای سازمان MBV
طنین انداز شود ،در آن صورت است که سایر حقداران سازمان به انتظارات منطقی خود دست خواهند یافت.

فایل‌های ضمیمه

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: