تعمیرات تخصصی

قطعات معیوب در شهرستانها در مراکز تعمیر استانها مورد بازبینی و رفع اشکال قرار می‌گیرند و در صورت نیاز به مرکز تعمیرات تخصصی شرکت پارس در تهران ارسال می‌گردد.

 خدمات منظم و سریع شرکت پارس؛ تفاوت ما با دیگران در دقت ماست.

قطعات معیوب در شهرستانها در مراکز تعمیر استانها مورد بازبینی و رف